body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-color: #CCCCCC; } a { color: #0000CC; } a:link { text-decoration: none; color: #1A52B8; } a:visited { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF9933; } a:active { text-decoration: none; } -->
t
   
 
 
 
      Thai    Eng
       
เกี่ยวกับเรา   พันธกิจ
   พันธกิจ
DNA
Blessed Children
การสร้างเครือข่าย
     
  ตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งองค์การ Thailand Food for the Hungy International (TFHI) ขึ้นมาที่ประเทศไทยนั้น ทางองค์การฯ
ได้ทำพันธกิจในการให้ึความช่วยเหลือต่อพี่น้องชา่วไทยที่ประสบกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆและได้ทำการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนครบด้าน รวมไปถึงกับการจัดอบรบ-สัมมนา เพื่อให้วิสัยทัศน์ในการทำงานตามหลักของพระคัมภีร์ ซึ่งทางองค์การฯ
นั้นมีเป้าหมาย กับความตั้งใจที่จะให้ความเชื่อเหลือบรรเทาทุกข์ และทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
    คริสตจักรเป็นหน้าต่างแห่งพระเ้จ้า
ในการทำพันธกิจต่างๆของทางองค์การ TFHI นั้น ทางองค์การฯจะเน้น และให้ความสำคัญ
กับคริสตจักร เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้มอบสิ่งสารพัดไว้กับคริสตจักร เพื่อที่จะให้
คริสตจักรเป็นเหมือนฐานแห่งการขยายแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลก
ดังนั้นในทุกๆพันธกิจที่ทางองค์การ TFHI ได้ทำในแต่ละพื้นที่นั้น ทางองค์การฯจะเป็นผู้ให้
การสนับสนุน และทำงานผ่านทางคริสตจักรที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
       
    สนับสนุนการจัดอบรม Disciple Nations Alliance (DNA)
Disciple Nations Alliance (DNA) เป็นการจัดอบรมให้กับคริสเตียนทุกคนเพื่อให้วิสัยทัศน์
ตามหลักพระคัมภีร์ โดยเน้่นการสำแดงความรักของพระเจ้าโดยการแสดงออก รวมไปถึงการ
ให้แนวทางในการทำพันธกิจอย่างง่ายๆสำหรับคริสตจักร หรือกลุ่มเซลล์ ที่จะสามารถก่อให้
เกิดผลกระทบกับชุมชนในด้านที่ดี ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นมุมมอง และการทำงานร่วมกันระหว่าง
FHI และ Harvest
       
    พัฒนาครบด้านอย่างยั่งยืน
ทางองค์การ TFHI ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจของ
พื้นที่ที่ทางองค์การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบด้าน คือ มีการฟื้นฟูทั้ง
ทางด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชน การให้วิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตตามหลัก
พระคัมภีร์
       
    ช่วยเหลือ - บรรเทาทุกข์
ไม่ว่าจะเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม ทางองค์การ TFHI จะเป็นอีกหนึ่งองค์การที่จะ
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งเราจะหา
สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เพื่อที่จะนำ
ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
       
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International