t
   
 
 
 
      Thai    Eng
       
เกี่ยวกับเรา    
พันธกิจ
 DNA
Blessed Children
  การสร้างเครือข่าย
     
 

การสร้างเครือข่ายในการทำพันธกิจแบบองค์รวม (บูรณาการ)
ทางองค์การ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ ฮังกรี ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองแผนชาติ ในด้านการอบรมผู้นำ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานการประกาศแห่งชาติ 2010 (กปพ) ภายใต้ กปท. เพื่อผลักดันให้คริสตจักรในประเทศไทย ได้มีโอกาส สำแดงความรัก โดยการทำความดีต่อชุมชนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้แผนการประกาศแห่งชาติสำเร็จตามเป้าหมาย 

   
   
อาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคม (ส.ค.ส.)ช่วยเหลือ
น้ำท่วมที่ใต้

จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยฉับพลัน วันที่ 31 มีนาคม
ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อ 10 จังหวัด 100 อำเภอ
651 ตำบล มีประชาชนเดือนร้อนจำนวน 628,998
ครัวเรือน 2,094,595 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 64 ราย
(ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่
18 เม.ย. 54)  ทางทีมงาน อาสาสมัครคริสเตียนเพื่อ
สังคม (ส.ค.ส.)
ได้ประสานไปยัง ศจ.ประกิต แก้วผุดผ่อง
ศิษยาภิบาล “คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุราษฎร์ธานี” ซึ่งเป็นคริสตจักรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อสอบถามถึง
ความจำเป็นและความต้องการในการรับความช่วยเหลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก 

 
     

 

     

 

       
       
       
       
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International