body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-color: #CCCCCC; } a { color: #0000CC; } a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; color: #0000CC; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF9933; } a:active { text-decoration: none; color: #0000CC; } -->
t
   
 
 
 
      Thai    Eng
       
เกี่ยวกับเรา   DNA
พันธกิจ
   DNA
Blessed Children
การสร้างเครือข่าย
  Disciple Nations Alliance (DNA) เป็นการจัดอบรมให้กับคริสเตียนทุกคนเพื่อให้วิสัยทัศน์ ตามหลักพระคัมภีร์ ซึ่งเน้่นการสำแดง ความรักของพระเจ้าโดยการแสดงออก รวมไปถึงการให้แนวทางในการทำพันธกิจอย่างง่ายๆสำหรับคริสตจักร หรือกลุ่มเซลล์ที่จะ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในด้านที่ดี ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นมุมมองและการทำงานร่วมกันระหว่าง FHI และ Harvest
 
ดี เอ็น เอ และโครงการหว่านเมล็ด” คือ แนวคิดในการขยายคริสตจักร อย่างยั่งยืนและครบด้านตามโลกทัศน์พระคัมภีร์ ที่ องค์การฟู้ด ฟอร์ เดอะ ฮังกรี และ องค์การ ฮาร์เวสต์ ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1997  ปัจจุบันเรามีเครือข่ายที่ร่วมในแนวคิดนี้อยู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีคริสตจักรที่ผ่านการอบรม และนำโครงการหว่านเมล็ด ไปปรับใช้เพื่อการขยายฐานคริสตจักรอย่างเกิดผลไม่ต่ำกว่า 10,000 คริสตจักร ตั้งแต่คริสตจักรมีสมาชิกต่ำกว่า 10 คน จนถึงคริสตจักรที่มีสมาชิก และกลุ่มแคร์หลายพันกลุ่ม
ดีเอ็นเอ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
แผ่นดินของพระเจ้า    ช่วยให้คริสตจักรค้นพบโลกทัศน์แห่งแผ่นดินของพระเจ้า และมีนิมิตที่จะเห็นชนชาติได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย องค์พระเยซูคริสต์ และเข้าไปอยู่ในแผ่นดินนั้น
โลกทัศน์ตามพระคัมภีร์ ช่วยคริสตจักรให้เข้าใจและทำตามโลกทัศน์พระคัมภีร์ โดยการสำแดงความจริง ทำความดี และนำความงดงาม ของพระเจ้า เข้ามาในทุกๆส่วนของสังคม
พันธกิจครบด้าน ช่วยคริสตจักรเข้าใจการทำพันธกิจแบบครบด้าน ซึ่งเป็นพันธกิจแห่งการกลับคืนดี เพื่อสำแดงพระเยซูคริสต์ต่อผู้ที่ ทุกข์ยากลำบาก สิ้นหวัง
พันธกิจในการนำผู้ทุกข์ยากกลับคืนสู่สถาพดี ไม่ใช่เป็นภาระ ขององค์การใดองค์การหนึ่ง และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แก่องค์การ หรือหน่วยงานใด แต่เป็นภาระกิจของคริสตจักร ในการเรียนรู้ที่จะสำแดงความรักอย่างง่ายๆผ่านทรัพยากรที่ พระเจ้าได้ให้ทุกคริสตจักร อยู่แล้ว โดยกำลังของคริสตจักร เพื่อนำคริสตจักรไปเป็นแสงสว่าง มีอิทธิพลที่ดีต่อชุมชน
ดีเอ็นเอ และ โครงการหว่านเมล็ด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คริสตจักร โดยเฉพาะที่มีทุนทรัพย์และกำลังคนน้อย สามารถผงาดขึ้นด้วยตัวเองด้วยความคิดสร้างสรรของ ผู้นำ และ สมาชิกเอง ที่จะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมกับ การประกาศและการขยายเพิ่ม จำนวนประชากรคริสเตียน อย่างรุกหน้าด้วยสิ่งที่คริสตจักรมี มากกว่าการ ขยายเพิ่มจำนวนสมาชิก โดยการพึ่งพาทุนทรัพย์จากภายนอกเป็นหลัก ขุมพลังนี้ ย่อมเกิดจากฉันทภาระของทุกท่าน ที่เห็นว่า ดีเอ็นเอ คือ กระแสแนวคิดหนึ่งในหลายกระแสที่ พระเจ้าทรงใช้ขับเคลื่อน การเติบโตของคริสตจักร จนกว่าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
   

 

       
       
     

 

       
       
       
       
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International