t
   
 
 
 
        Thai     Eng
         
เกี่ยวกับเรา   Blessed Children Communities (BCC)  
พันธกิจ
DNA
Blessed Children
- เอกลักษณ์ของ BCC
การสร้างเครือข่าย
       
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาและความทุกข์ยาก คุณอาจสงสัยว่าคุณจะทำให้เกิดความแตกต่างได้หรือ "ใช่..คุณทำได้"
โครงการพัฒนาเด็กจะให้โอกาสคุณนำความหวังมาสู่ชีวิตของเด็ก โดยการสนับสนุนเด็ก คุณสามารถช่วยเหลือเด็กที่กำลัง
เผชิญกับปัญหาทุกข์ยาก คุณสามารถสำแดงความห่วงใย ให้เขารู้ถึงคุณค่าและศักยภาพที่พระเจ้าให้กับเขา คุณสามารถ
นำความหวังสุดท้ายและอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ที่กำลังเผชิญกับความยากจนอย่างแสนสาหัส

ความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ
กลยุทธ์ของโครงการคือ โครงการนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ให้กำลังและเป็นการเตรียมความพร้อมของครอบครัว, คริสตจักร
ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการ เราเน้นการแก้ปัญหาระยะยาว เสริมกำลังครอบครัวและชุมชน เงินที่
บริจาคทุกๆ เดือนจะนำไปช่วยเหลือเด็กในโครงการ และเด็กในชุมชนอีกด้วย


เจ้าหน้าประจำพื้นที่จะทำการปรับปรุงแผนเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ รวมถึงด้านจิตวิญญาณ, การศึกษา,อนามัย และ
ความต้องการด้านอารมณ์ของเด็กทุกคน
   

   
      

         
         
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International