body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-color: #CCCCCC; } a { color: #0000CC; } a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; color: #0000CC; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF9933; } a:active { text-decoration: none; color: #0000CC; } -->
t
   
 
 
 
        Thai    Eng
         
เกี่ยวกับเรา   เกี่ยวกับเรา  
พันธกิจ
DNA
Blessed Children
การสร้างเครือข่าย
       
  Thailand Food for the Hungy International (TFHI)
เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อการทรง
เรียกของพระเจ้า โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนตามหลักพระคำภีร์ ซึ่งองค์การ TFHI นั้นป็นหนึ่งใน
กลุ่มขององค์การ Food for the Hungry International (FHI)
ซึ่งเป็นองค์การที่ให้ความช่วยเหลือ และเข้าไปทำงานพัฒนาใน
แต่ละประเทศโดยมีพื้นที่ในการทำงานช่วยเหลือ และพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนี้กว่า 45 ประเทศทั่วโลก
  เจ้าหน้าที่ ขององค์การ TFHI
ในการทำงานแต่ละพื้นที่ที่ทางองค์การ TFHI ได้เข้า
ไปให้การช่วยเหลือและพัฒนานั้น ทางองค์การ TFHI
จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะประจำอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ตลอดช่วง
ระยะในการทำงานด้วย โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำ
งานในพื้นที่นั้นจะได้รับการอบรมในวิชาความรู้ที่จำ
เป็นที่ต้องใช้การดูแล และพัฒนาตามความจำเป็นของ
ชุมชน เช่น การให้การอบรม Vision of Communities
(VOC)
ซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ในด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักพระคัมภีร์
    หลักการทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการเข้าไปทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆนั้น ทางองค์การ TFHI
จะทำงานผ่านคริสตจักรท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆโดยการจัด
หาสิ่งที่จำเป็นให้กับคริสตจักรเพื่อให้ทางคริสตจักรของท้องถิ่น
นั้นๆสามารถนำไปให้การ ช่วยเหลือหรือพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้ตาม
ความจำเป็น และเหมาะสม จนกระทั่งสามารถพัฒนาชุมชนนั้นๆ
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถยืดหยัดได้ด้วยตัวของผู้คนใน
ชุมชนเองซึ่งการทำงานลักษณะนี้เป็นการผลักดันให้คริสตจักร
ท้องถิ่นได้มีโอกาสสำแดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนใน
ชุมชน และยังก่อให้เกิดผลกระทบอันดีระหว่างคริสตจักร และ
ชุมชนอีกด้วย
  การให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน
เมื่อเกิดเหตุการณ์วินาศภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ทางองค์การ
TFHI เป็นอีกหนึ่งองค์การที่เป็นผู้ยื่นมือเข้าไปให้ความ
ช่วยหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนต่อผู้คนที่ได้รับผลกระทบ
ใีนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งทางองค์การจะจัดหา
สิ่งที่จำเป็นต่อการให้ความเหลือ และการดำรงค์ชีวิตอย่าง
เร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค - บริโภค, ยารักษาโรค,
เสื้อผ้า, รวมไปถึงทีมงานที่จะให้การดูแลรักษาสุขภาพทั้ง
ทางร่างกาย และจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระัทบจากเหตุการณ์
         
         
 
     
 

 

© 2006 Thailand Food for the Hungry International